Top Reading
Sorry, there is nothing for the moment.
Most Upvoted

Vadim Doronin

Starszy Manager, Dział Compliance i Badania Rynku / Senior Manager, Compliance & Market Intelligence / Access Partnership
Background

Vadim jest odpowiedzialny za zarządzanie zgodnością z przepisami oraz dostępem do rynku, dzięki czemu nasi klienci uzyskują niezbędne zezwolenia na całym świecie. Vadim wspiera również  krajowe i międzynarodowe działania na rzecz regulacji prawnych, współpracując ze stosownymi  interesariuszami w celu kształtowania polityki i procesu podejmowania decyzji przez władze.

Od ponad ośmiu lat Vadim zajmuje się branżą telekomunikacyjną i lotniczą, gdzie zdobył rozległe umiejętności i wiedzę na temat telekomunikacji, w tym zgodności z prawem i polityką telekomunikacyjną na całym świecie, uzyskiwania zezwoleń administracyjnych od władz w różnych jurysdykcjach oraz negocjowania i przygotowywania umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych. Vadim uzyskał tytuł magistra prawa Uniwersytetu w Tartu oraz tytuł magistra prawa (międzynarodowe prawo handlowe z umiejętnościami zawodowymi) Uniwersytetu w Aberdeen. Biegle włada językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i estońskim.

==========

 Vadim works to manage regulatory compliance and market access, ensuring that our clients obtain their needed authorisations worldwide. He also participates in national and international regulatory advocacy, working with relevant stakeholders to shape policy and decision-making process by the authorities.

Having worked in telecommunication and aerospace business for over eight years, Vadim has developed an extensive skillset and knowledge of telecommunication issues, including compliance with telecommunication law and policies worldwide, obtaining administrative authorisations from authorities in different jurisdictions, and negotiating and drafting agreements with telecommunication service providers. Vadim holds a Master of Laws degree from Tartu University and a Master of Laws degree (International Commercial Law with Professional Skills) from the University of Aberdeen. He is fluent in English, German, Russian and Estonian.


YOUR EVENTS PARTNER


Background